Giá trị cốt lõi

Phụng sự - Kiến tạo – Nhân bản – Nhân văn

1. Phụng Sự: Chúng tôi lấy tâm phục sự làm kim chỉ nam dẫn đường cho sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Kiến Tạo: Là luôn hướng đến sự đổi mới và sáng tạo trong công việc, tạo ra những sản phẩm mang đến sự khác biệt, biến những vùng đất khô cằn, sỏi đá trở nên giá trị.

3. Nhân Bản: Là nguyên lý đã tồn tại ngàn đời nay với triết lý lấy con người làm gốc. KTG dùng triết lý lãnh đạo phụng để xây dựng nhận sự nồng cốt, tao ra một hệ thống cán bô CNV đoàn kết yêu thương nhau. Tạo điều kiện để tất cả mọi người trong bộ máy phát huy được hết giá trị, tài năng vô hạn của bản để trở thành thành nhà lãnh đạo và thanh viên quan trọng trong hệ thống.

4. Nhân Văn: Chúng tôi hướng đến việc xây dựng bộ máy bằng những con người trẻ, có sự nhiệt huyết, đam mê và những nhà lãnh đạo phải có tính nhân văn.